Menu

Statuten

Op deze pagina vindt u de "gedigitaliseerde" statuten van Plaatselijk Belang Nijeberkoop.

-EERSTE BLAD.-

AFSCHRIFT

Heden de twintigste juli negentienhonderd negenenzeventig, verschenen voor mij, Meester Jacob Hendrik Burema, kandidaat-notaris, wonende te Groningen, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor, van de te Oldeberkoop standplaats hebbende notaris Rients Jan Hendrik van Terwisga:

  1. de heer Hendrik Bootsma, veehouder, wonende te Nijeberkoop, Grindweg 6 geboren te Loënga op tweeëntwintig april negentienhonderd zevenendertig;
  2. de heer Hans Errit Roersma, hoofdonderwijzer, wonende te Nijeberkoop, Bovenweg 34, geboren op veertien mei negentienhonderd zevenendertig.

De comparanten, ten deze handelende respectievelijk in hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de te Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf gevestigde vereniging Plaatselijk Belang Nijeberkoop, van welke vereniging de statuten laatstelijk werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato vijftien septem­ber negentienhonderd drieënvijftig nummer 38, en als zodanig genoemde vereniging vertegenwoordigende,
v e r k l a a r d e n ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering gehouden op negentien en zevenentwintig juni negentienhonderd negenenzeventig, bij welk besluit de statuten opnieuw zijn vastgesteld en elk der bestuursleden werd gemachtigd de statuten vast te leggen bij notariële akte, dat de statuten thans luiden als volgt:

Naam.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:
"Plaatselijk Belang Nijeberkoop". De vereniging is opgericht op vierentwintig februari negentienhonderd twaalf.

Zetel.

Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel te Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf.

Doel.

Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel her bevorderen van de plaatselijke belangen van Nijeberkoop.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
    a. het houden van vergaderingen ter bespreking van plaatselijke belangen;
    b. het indienen van verzoekschriften;
    c. andere wettige middelen, die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.


Leden.

Artikel 4.
1. De vereniging kent:
    a. gewonen leden;
    b. ereleden;
    c. begunstigers.                                              
2. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3.  Leden moeten hun woonplaats hebben in Nijeberkoop. Personen die de plaatselijke belangen van Nijeberkoop voorstaan, doch die buiten Nijeberkoop hun woonplaats hebben kunnen eveneens het lidmaatschap    verkrijgen.

-TWEEDE BLAD.-

4. Het bestuur houdt een register bij waarin alle leden zijn opgenomen.
5. Personen die zich voor een vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd.

 

Begunstigers.

Artikel 5.
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

   

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
    a. door de dood van het lid;
    b. door opzegging van het lid;
    c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
    d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door her vereniging kan slechts geschieden tegen het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap on­middellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in her vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van her lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van bet besluit beroep

-DERDE BLAD.-

 open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8.  Wanneer bet lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft  desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor her geheel verschuldigd.

 

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.

Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor her geheel blijft         verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door bet bestuur.

 

Jaarlijkse bijdragen.

Artikel 9.

1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting een bijdrage te betalen. 

Rechten begunstigers.

Artikel 10.
1. Ten aanzien van het bijwonen van door de vereniging georganiseerde  wedstrijden en evenementen hebben begunstigers dezelfde rechten als de leden.
2. Begunstigers hebben toegang tot de ledenvergadering, maar geen stemrecht.


Bestuur.

 Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, bevattende de namen van één of meer personen voor elke vacature, behoudens her bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij her bestuur worden ingediend. Indien er slechts één voordracht is met slechts een persoon, wordt de aldus voorgedragene bij enkele kandidaatsstelling gekozen.
4. Aan elke voordracht kan her bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig her voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

-VIERDE BLAD.-

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
7. Wie de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door her bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar, behoudens her bepaalde in artikel 11 lid 7; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
3. Een bestuurslid dat de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
    a. ten aanzien van een bestuurslid   dat uit de leden is benoemd: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
    b. door bedanken.

Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur.

Artikel 13.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Met kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer functies bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens     plaatsvervanger notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door her bestuur worden gegeven. 

Bestuurstaak,Vertegenwoordiging.

Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur kan tevens adviseurs benoemen, die het bestuur in hun taak bijstaan.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten

-VIJFDE BLAD.-

    tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op bet ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
    I.onverminderd het bepaalde onder II her aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend gulden (f.5.000,--) te boven gaande;
    II.
       a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; 
       b. her aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
       c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede bet ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen bet gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
       d. het aangaan van dadingen;
       e. het optreden in rechte, waaronder begrepen bet voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van her nemen van die rechtsmaatregelen, die geen                   uitstel kunnen lijden;
       f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

  Op bet ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
    a. hetzij door her bestuur;
    b. hetzij door de voorzitter;
    c.  hetzij door twee andere bestuursleden.

7. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

Jaarverslag, Rekening en verantwoording.

Artikel 15.

1. Het verenigingsjaar loopt van één november tot met éénendertig oktober.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in her afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van her bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist bet onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de com-

-ZESDE BLAD.-

    missie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is werplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen.

Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan her bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
    a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
    b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
    c. de voorziening in eventuele vacatures;
    d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek aan tenmintste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenmintste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht.

Artikel 17.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap, Notulen.

Artikel 18.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door bet bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in her voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door

-ZEVENDE BLAD.-

    de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon  notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


    Besluitvorming van de algemene vergadering.

 Artikel 19.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor  de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke  stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
    a. zijn ondertekend;
    b. onleesbaar zijn;
    c. indien gestemd wordt over personen een persoon niet duidelijk aanwijzen;
    d. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
    e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
    f.  meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden     herstemmingen plaats, totdat hetzij:
    één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,      gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn

 -ACHTSTE BLAD.-
    deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot   statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen op roeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 20.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens bet ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping
    bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.


Statutenwijziging.

Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dar aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een  voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dar voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Ontbinding.

Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Her bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het   besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een geldelijk deel. Bij her besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.


Huishoudelijk reglement.

Artikel 23.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling.

Het bestuur der vereniging bestaat thans uit:
1. de comparant Hendrik Bootsma, voorzitter;
2. de comparant Hans Errit Roersma, secretaris;
3. de heer Eize Brouwer, veehouder, wonende te Nijeberkoop, Bovenweg 5, geboren   op negenentwintig september negentienhonderd drieëndertig, penningmeester;
4. de heer Wouter Taeke Scheenstra, veehouder, wonende te Nijeberkoop, Bovenweg   60 geboren op achttien mei negentienhonderd vierendertig; en   

-NEGENDE EN LAATSTE BLAD.-

5. de heer Anne van der Schoot, pluimveehouder, wonende te Nijeberkoop,     Bovenweg 24, geboren op drie december negentienhonderd negenendertig.   

De comparanten zijn mij, kandidaat notarisplaatsvervanger, bekend,
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Oldeberkoop op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, kandidaat notarisplaatsvervanger, ondertekend.

 H.Bootsma, H.E.Roersma, J.H.Burema.

 UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. --