Menu

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
VERENIGING "PLAATSELIJK BELANG"

te NIJEBERKOOP


Artikel 1.


Er bestaat te Nijeberkoop een vereniging "Plaatselijk Belang".


Artikel 2.


Deze vereniging stelt zicht ten doel de plaatselijke belangen van Nijeberkoop te behartigen.


Artikel 3.

Zij tracht dit doel te bereiken door vergaderingen te beleggen, verzoekschriften te richten en samenwerking.

Artikel 4.

De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

Artikel 5.

Leden kunnen zijn alle meerderjarige inwoners van Nijeberkoop en buitenwoners (zie art. 7 van de Statuten). Donateurs kunnen zijn zij, die door een jaarlijkse bijdrage van minstens f 10,= de vereniging willen steunen. Die lid der vereniging wenst te worden meldt zicht aan bij een der bestuursleden. Op de eerstvolgende vergadering wordt bij gewone meerderheid van stemmen door de leden over al of niet toelating beslist.

Artikel 6.

De leden betalen een jaarlijkse contributie van minstens f 3,=, die vóór of op de jaarvergadering betaald moet zijn, anders worden ze geroyeerd. De royering wordt beslist door de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 7.

De leden en donateurs hebben het recht de vergaderingen bij te wonen en voorstellen te doen.

Artikel 8.

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan ieder jaar tenminste één aftredend is volgens een op te maken rooster. Ze zijn terstond herkiesbaar. Tussen de bestuursleden mag geen nadere bloedverwantschap bestaan dan aanverwantschap in de 2e graad.

Artikel 9.

De voorzitten leidt de vergadering en kan na goedkeuring van de vergadering de discussies voor gesloten verklaren. De secretaris maakt de notulen, voert de correspondentie en zorgt er voor, dat de agenda's minstens een week voor de vergadering worden rondgestuurd. De penningmeester int de contributie en regelt alle geldelijke zaken van de vereniging.

Artikel 10.

De vergaderingen worden gehouden in de maanden november en maart en verder zo vaak als het bestuur het nodig acht of minstens 10 leden het voorstellen. Het bestuur vergadert zo vaak zij het nodig acht.

Artikel 11.

In november heeft de jaarvergadering plaats. Daarop brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen jaar; de penningmeester doet rekening en verantwoording. De rekening wordt aan de goedkeuring der algemene vergadering onderworpen, op voorstel van een commissie van 3 leden, met het nazien der rekening belast, welke commissie door de voorzitter uit de leden wordt benoemd. De goedgekeurde rekening strekt de penningmeester tot décharge voor hetgeen door hem in het afgelopen jaar blijkens de boeken is verricht. Verder hebben er dan verkiezingen plaats (zie art. 8).

Artikel 12.

Op de vergaderingen worden alleen de punten behandeld, die op de agenda staan. Voorstellen staande de vergadering ingediend kunnen alleen in de spoedeisende gevallen behandeld worden, mits de vergadering de urgentie verleent. Voorstellen van de leden kunnen ingediend worden tot 15 februari en 15 oktober.

Artikel 13.

In de vergaderingen moet over alle voorstellen met volstrekte meerderheid van stemmen beslist worden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Voorzover bij eerste vrije stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, heeft een herstemming plaats tussen tweemaal zoveel personen als er nog gekozen moet worden en die de meeste stemmen op zich hadden verenigd. Over zaken wordt mondeling gestemd, of als de aanwezige leden het willen, schriftelijk. Over personen ook schriftelijk met ongetekende briefjes.

Artikel 14.

Het verenigings jaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Artikel 15.

Wijziging in dit Huishoudelijk Reglement kunnen gebracht worden op elke vergadering, waar meer dan de helft der leden aanwezig is, mits 2/3 der aanwezigen zich er voor verklaren. Kan het op deze vergadering niet afgehandeld worden, dan beslist de volgende, mits het punt op de agenda staat, ongerekend het aantal aanwezige leden bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 16.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, onder nadere verantwoording aan de vergadering.

Artikel 17.

Dit reglement treedt in werking op heden dd. 6 december 1976

Het bestuur:
H. Bootsma
H.E. Roersma
E. Brouwer
W. Scheenstra
A v.d. Schoot